Opmerking: Voor een optimale winkelervaring raden wij u aan alternatieve browsers te gebruiken, zoals Google Chrome, Mozilla Firefox of Safari.

Opmerking: De normale werking is hervat, maar er kunnen zich nog steeds af en toe vertragingen voordoen bij de levering.

  • Gratis verzending vanaf € 100,00 (netto)
  • Levering 1-4 werkdagen
  • Geen minimumbestelwaarde
  • Klimaatneutrale verzending met DPD
  • Gratis verzending vanaf € 100,00 (netto)
  • Levering 1-4 werkdagen
  • Geen minimumbestelwaarde
  • Klimaatneutrale verzending met DPD

Onze Algemene Voorwaarden

Inleidende bepalingen

PAPSTAR GmbH Duitsland exploiteert onder de domeinnaam www.papstar-shop.nl een internetwinkel en biedt producten te koop aan via het internet. Dit aanbod richt zich uitsluitend tot kopers in Nederland, België en Luxemburg.
De onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle leveringsovereenkomsten, prestaties en het aanbod van de internetwinkel onder de domeinnaam www.papstar-shop.nl. Afwijkingen hiervan maken enkel deel uit van de inhoud van de overeenkomst indien deze van te voren schriftelijk werden overeengekomen.

§ 1 Keuze van het product

(1) De klant heeft de mogelijkheid om op de eerdergenoemde website producten uit te kiezen en te bestellen. Hiertoe kan de klant de door deze gewenste producten op de website verzamelen in een virtuele winkelwagen. Aan het einde van diens inkoop ontvangt de klant een overzicht van de bestelde producten met het totaalbedrag inclusief btw.

(2) Afbeeldingen op de website verschaffen niet noodzakelijk een exacte weergave van het product/de producten.

§ 2 Sluiten van de overeenkomst

(1) Het aanbod op onze website is vrijblijvend. Indien een product niet beschikbaar is, zijn wij niet gehouden om de prestatie te leveren. De weergave van de producten in de webshop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een vrijblijvende online-catalogus. Door het aanklikken van de button ‘Bestelling verzenden’ plaatst u een bindende bestelling van het/de in de winkelwagen aanwezige product(en). Na het verzenden van uw bestelling ontvangt u van ons een geautomatiseerde e-mail waarin de ontvangst van uw bestelling wordt bevestigd en die de details ervan bevat (bestelbevestiging). Deze bestelbevestiging vormt nog geen aanvaarding van het aanbod, maar dient er enkel toe u te informeren over de ontvangst van de bestelling. Een koopovereenkomst komt pas tot stand door toezending van het product/de producten.

(2) Indien de koper ons bij de bestelling heeft misleid wat diens kredietwaardigheid betreft, of indien deze niet kredietwaardig was zonder dat dit voor ons kenbaar was, zijn wij gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.

§ 3 Informatie over herroeping

Alleen consumenten hebben de volgende herroepingsrecht:

Instructies voor herroeping

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (PAPSTAR GmbH , Daimlerstrasse 4-8, D 53925 Kall, Telefoon +49 (0) 24 41 / 83-228, Fax +49 (0) 24 41 / 83-5228, E-mail shop@papstar.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

 

 § 4 Prijzen en betaling

(1) De door de verkoper in de ontvangstbevestiging genoemde prijzen gelden. De prijzen zijn netto prijzen (exclusief de toepasselijke btw) vanaf het vestigingsadres van de firma PAPSTAR GmbH.

(2) Wij maken ter zake het bestelde product/de bestelde producten een factuur op, die na de levering van het product/de producten aan de klant wordt toegezonden. Betaling geschiedt conform de bij de bestelling gekozen betaalwijze.

bij vooruitbetaling
U betaalt het factuurbedrag vooruit. Zodra onze rekening met de betaling is gecrediteerd, handelen wij uw bestelling af.

op rekening (enkel mogelijk voor zakelijke klanten)
Te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum met 2% korting of het gehele bedrag binnen 30 dagen.

per creditcard
U betaalt direct bij de bestelling met uw creditcard. Uw kaart wordt belast, zodra het product/de producten ons bedrijf verlaat/-laten.

iDEAL
Bestellingen die van te voren via iDEAL worden afgerekend, vinden plaats binnen een beveiligde betaalomgeving. Na betaling nemen we de bestelling direct in behandeling.

PayPal
U betaalt direct bij het bestellen via uw PayPal-rekening. Wij belasten uw PayPal-rekening pas zodra de goederen ons huis verlaten. Meer informatie over de betaalmethode PayPal is te vinden op de website van PayPal: www.paypal.de

Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij ons ter dekking van het kredietrisico het recht voorbehouden om uw kredietwaardigheid na te trekken bij BÜRGEL Wirtschaftsinformationen Aachen, Bardenberger Str. 5, DE-52146 Würselen en indien nodig enkel te leveren na vooruitbetaling.

(3) Bankgegevens

Rekeninghouder: PAPSTAR GmbH
Naam bank: KBC Bank Nederland
Rekeningnummer: NL71 KRED 0633 0091 56

(4) Bij serviceverpakkingen draagt de koper de verantwoordelijkheid voor de afvalverwijdering conform het actueel geldige Besluit beheer verpakkingen en papier en karton.

 § 5 Levering en verzendkosten.

(1) Voor zover de bestelde producten beschikbaar zijn, worden deze binnen 1 à 4 werkdagen na ontvangst van de bestelling geleverd. Indien een overeenkomst in strijd met § 2 lid 1 reeds voor de toezending van het product/de producten tot stand is gekomen en een bepaald artikel om redenen waarvoor wij niet instaan en die na het sluiten van de overeenkomst zijn opgetreden niet leverbaar is, noch levering van een vervangend artikel van ons kan worden gevergd, zijn wij gerechtigd om de levering ervan in zoverre te weigeren. In dit geval wordt u direct geïnformeerd en reeds verrichte betalingen worden per omgaande aan u terugbetaald. Een automatische nalevering komt niet in aanmerking, zelfs niet indien het product op een later tijdstip weer beschikbaar is. Restanten en bijzondere partijen worden slechts geleverd zolang deze voorradig zijn.

(2)Onder 100 € (excl. BTW) zijn de verzendkosten 7,50 € (excl. BTW).

(3)Gratis verzending vanaf 100,00 € (excl. BTW).

§ 6 Garantie

(1) Indien blijkt dat geleverde artikelen zichtbare materiaal- of productiegebreken vertonen, waaronder ook transportschades vallen, dient u over deze gebreken direct bij ons te reclameren. Voor de consument heeft het nalaten te reclameren geen consequenties ten aanzien van diens wettelijke aanspraken. Met betrekking tot alle tijdens de wettelijke garantietermijn optredende gebreken van de gekochte zaak kan de consument zich naar keuze beroepen op de wettelijke aanspraken op nakoming achteraf, opheffing van het gebrek/een nieuwe levering, evenals -indien de wettelijke vereisten hiervoor zijn vervuld- op de meer verstrekkende aanspraken op vermindering of ontbinding, evenals daarenboven op schadevergoeding met inbegrip van schadevergoeding in plaats van nakoming, evenals op vergoeding van tevergeefs gemaakte kosten.

(2) De garantietermijn is beperkt tot één jaar en wij zijn gerechtigd om een product waarover is gereclameerd naar onze keuze gratis te vervangen. Op niet disposables.

(3) Geringe afwijkingen van de in de webshop afgebeelde producten zijn om productietechnische redenen deels niet te voorkomen (bijv. de kleurintensiteit bij producten). De voornoemde categorieën geven geen recht op reclame.

§ 7 Overmacht

(1) Indien wij de verschuldigde prestatie niet kunnen leveren op grond van overmacht (bijv. natuurcatastrofes), zijn wij gedurende de periode van verhindering bevrijd van onze verplichtingen tot presteren.

(2) Indien de uitvoering van de bestelling, resp. de levering van het product/de producten gedurende langer dan een maand wegens overmacht onmogelijk is, heeft de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden.

§ 8 Aansprakelijkheid

(1) Wij zijn beperkt aansprakelijk wegens eigen opzettelijk en grof nalatig handelen, evenals wegens opzettelijk en grof nalatig handelen van leidinggevende werknemers. Deze beperking geldt echter niet bij de niet-naleving van garanties, bij de aanvaarding van een leveringsrisico, bij de schending door schuld van leven, lichaam en gezondheid en in het kader van de aansprakelijkheid conform artikel 6:185-193 Burgerlijk Wetboek (productaansprakelijkheid). Wij zijn voorts in principe aansprakelijk bij iedere toerekenbare niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen en in geval van opzettelijk of grof nalatig handelen van niet-leidinggevende werknemers.

(2) In het verkeer tussen ondernemers is de omvang van onze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de typisch voorzienbare schade. Als typisch voorzienbare schade geldt de waarde van de eraan ten grondslag liggende bestelling. Een verdergaande aansprakelijkheid, in het bijzonder voor gederfde winst of financieel nadeel, is uitgesloten; dit geldt eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en hulppersonen.

§ 9 Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendom van het geleverde product/de geleverde producten voor totdat alle uit de overeenkomst voortvloeiende betalingen zijn ontvangen.

§ 10 Gegevensbescherming

Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Uitsluitend de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de bestelling worden opgeslagen en deze worden enkel voor zover in dit kader noodzakelijk doorgegeven aan geaffilieerde ondernemingen en bezorgers of aan banken ter afrekening.

§ 11 Bevoegde rechter en plaats van nakoming

(1) In het verkeer tussen ondernemers is de plaats van nakoming voor alle aanspraken de vestigingsplaats van PAPSTAR GmbH

(2) In het zakelijk verkeer met handelaren en met publiekrechtelijke rechtspersonen wordt als bevoegde rechter -voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende juridische geschillen- aangewezen de rechter, die bevoegd is ter vestigingsplaats van PAPSTAR GmbH Wij zijn tevens gerechtigd om een rechtsvordering in te stellen ter vestigingsplaats van de klant.

Impressum
PAPSTAR GmbH
Daimlerstraße 4-8
53925 Kall
Duitsland

Btw-nummer: DE 122498424


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan

PAPSTAR GmbH

Daimlerstrasse 4-8
D 53925 Kall


Fax: +49 (0) 24 41 / 83-5228
E-mail: shop@papstar.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

Besteld op _________________ (*)/Ontvangen op (*) _________________

 

Naam/Namen consument(en) ___________________________________

Adres consument(en)

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

 

Datum ___________________

Handtekening van consument(en)
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ____________________________

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.